چشم انداز

کارهای بزرگ با تیمی کوچک و صمیمی!

چشم انداز

ایجاد کسب و کار کارآفرینانه درون زا و توسعه پذیر بر پایه سرمایه انسانی، نوآوری در محصول ، ارایه خدمات دانش بنیان و مشتری مدار از طریق برنامه ریزی منبع محور و فعالیت های محیطی هم افزا با هدف تولید ارزش حداکثری برای جامعه ، مشتری و ذینفعان و رعایت اصول اخلاق حرفه ای.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.