کارآفرینی عمل گرا

مطالب خواندنی و مفید در کارآفرینی عمل گرا این شرکت

کارآفرینی سلامت


0

کسب و کار سلامت / Health Entrepreneurship

بررسی هاي اولیه حاکی از این می با شد که حوزة سالمت، که عمدتاً یا مالکیت و مدیریت آن در اختیار بخش دولتی ا ست، با مشکلات متعددي در این زمینه روبرو ست . از جمله این مشکلات می توان به نامتناسب بودن ترکیب شاغلین، انباشت تعداد زیادي از کارکنان غیرماهر و نیمه ماهر، عدم هماهنگی آموزش و عرضه کارکنان با نیاز واقعی (تعداد و ترکیب مهارتی)، توزیع نامتوازن جنسیتی و جغرافیایی و تورم نیروي تحصیل کرده در مناطق برخوردار و کمبود آن در مناطق محروم اشاره کرد. همه این موارد با نبود بانک اطلاعات جامع نیروي انسانی و نبود اطلاعات مربوط به توزیع مکانی این نیروها دو چندان می گردد و در مدیران دولتی ما علاقه وافري وجود دارد که در بخش خصو صی نیز به تمام آیین نامه ها و دستورالعمل هاي تهیه شده در بخش دولتی رفتار شود. حال آنکه اکنون وقت آن است که بین بخش دولتی و بخش خصو صی(غیردولتی)، افراد(کارآفرینان) و نهاد هایی مانند سازمان هاي کارآفرین یا اتحادیه هاي تخصصی ( وا سطه مؤثري شوند تا هم بخش غیردولتی از انسجام و هم افزایی بهتري برخوردار شود و هم دولت و مدیران دولتی به معناي واقعی به کمک کارآفرینان و فرآیندهاي کارآفرینانه بشتابند. بنابراین در آنچه تاکنون، در این زمینه انجام شده است، هم پیش بینی هاي کوتاه مدت مدنظر قرار گرفته و هم براي برنامه هاي بلندمدت چاره اندیشی شده ا ست . چرا که بدون توجه به ظرفیت هاي آموزشی فعلی و آینده و بدون شناخت نیاز واقعی جامعه به خدمات سلامت با توجه به گذار هرم جمعیتی، تغییر بار بیماريهاي جامعه، سیاست هاي بالادستی و ساختار نظام سلامت چنانچه بازنگري در این روند صورت نگیرد، ممکن ا ست برنامه هاي تو سعه کارآفرینی و ا شتغال بخش سلامت با معضلات جدي روبرو شود . » سند تو سعه کارآفرینی و ا شتغال در بخش سلامت « بر آن ا ست تا ضمن مرور چالش هاي نظام سلامت، در زمینة گسترش فرهنگ و دانش نوآوري و کارآفرینی، تولید مشاغل جدید و گسترش اشتغال مولد و پایدار، امکان دستیابی به هدف »دسترسی به بالاترین سطح سلامتی اقشار مختلف مردم ایران در مقایسه با ساکنین منطقه چشم اندازي« را در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم آورد.

سند توسعه کار آفرینی و اشتغال حوزه سلامت