کارآفرینی اکوتوریسم

مطالب خواندنی و مفید در کارآفرینی عمل گرا این شرکت

کارآفرینی اکوتوریسم


0

کارآفرینی اکوتوریسم

دستیابی به توسعه به ویژه توسعه پایدار اگرچه کاری مشکل و پیچیده به نظر می رسد اما غیرممکن نیست یکی ازمدلهایی که درحال حاضربه عنوان موتور محرک توسعه پایدار دردنیا مطرح است دستیا بی به توسعه پایدارازطریق کارآفرینی می باشد.
کارآفرینی فرآیندی دارد: «تصمیم‌گیری، چالش‌پذیری، ریسک‌پذیری، ساماندهی و رهبری، مدیریت ماهرانه و در نهایت نوآوری و تجهیز منابع از جمله فرآیندهایی است که باید در زمینه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.»
امروزه پدیده گردشگري و اکوتوریسم، به لحاظ درآمـدزایی فـراوان آن، بسـیاري از کشـورهاي جهـــان را بـــرآن داشـــته کـــه ســـرمایه گـــذاري زیـــادي را بـــه ایـــن بخـــش اختصـــاص دهند. گردشگری یکی از بزرگترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، در نتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. کارآفرینی با رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگی وابسته است. فعالیت های گردشگری اصولا از نوع بنگاه های اقتصادی کوچک است. امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است. نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه نواحی مختلف جاذب گردشگر می تواند بسیار حیاتی باشد.
برای توزیع و بازتوزیع ثروت درتمامی سطوح جامعه به نظر می رسد هم افزایی کارآفرینی درحوزه گردشگری بتواند به عنوان کمک موثری جهت توسعه توانمندسازی جوامع میزبان قلمداد گردد دراین راستا اکوتوریسم نیز که به عنوان گونه ای ازگردشگری دوران پست مدرنیسم می باشد و درپی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدارتولد یافته است با ظرفیت هایی که دارد می تواند فرصت های توسعه ای را درهمه ابعاد آن ایجادکند و به عنوان راهکارهای اساسی درتوسعه مطرح شود توسعه اکوتوریسم باجذب سرمایه گذاری سنگین زیربنایی همراه نیست اما فرصت های شغلی بسیارزیادی می تواند ایجاد کند که منافع آن بطورمستقیم به مردم بومی جامعه میزبان می رسد.
امروزه کارآفرینی در گردشگری اهمیت زیادی پیدا کرده است . نقش کارآفرینان گردشگری برای توسعه نواحی مختلف جاذب گردشگر می تواند بسیار حیاتی باشد، بنابراین پردا کردن مفهوم جدیدی از معیشت و آلترناتیوی برای کارآفرینان بسیار ضروری است. مسئولیت محیطی کارآفرینی می تواند مبنایی برای استفاده از منابع طبیعی باشد و بر ارزش های غیر مادی و منابع طبیعی تجدید شونده تاکید ویژه ای داشته باشد.
کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حل مشکلات کشور خصوصا مناطق روستایی، متنوع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد.
طبیعـت گـردي یـا اکوتوریسـم بـه عنـوان یکـی از ارکان مهم صنعت توریسم و جهانگردي جهانی است که توجه گردشگران و جهانگردان بسیاري را به خود جلب کرده اسـت. کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی گردشگری و توسعه مقاصد در ایران، سیاست‌های کلان دولت باید در راستای توسعه کارآفرینی به‌طور کلی و در حوزه گردشگری به‌طور خاص، تمامی عوامل موثر از قبیل عوامل سیاسی- قانونی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، فیزیکی و پشتیبانی را در نظر بگیرد و به اجرای برنامه‌هایی هدفمند، منسجم و همه جانبه بپردازد.


اکنون خلاقیت و نوآوری در حال تبدیل شدن به ارکان اصلی توسعه‌پایدار است. در این راستا کارآفرینی روستایی، بویژه در بخش گردشگری و اکوتوریسم می‌تواند با شناسایی مزیت‌ها، محدودیت‌ها و ضعف‌ها و قوت‌های گردشگری و اکوتوریسم روستایی براساس برنامه‌ریزی راهبردی مناسب به توسعه اقتصادی روستایی در کنار سایر ابعاد کمک کند. این امر به ویژه در مناطق روستایی حاشیه کلانشهر ها به دلیل نرخ بالای مراجعه گردشگران شهری به مناطق با جاذبه های اکوتوریستی روستایی بیش از پیش اهمیت می یابد.
راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم (ecotourism entrepreneurship) در دو سطح صاحبان کسب و کارها و روستاییان به طور کلی، جهت گیری عمده در وضع موجود به سوی راهبرد تدافعی بوده اما برای دستیابی به جایگاه مطلوب در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی نیاز به اتخاذ راهبرد جهشی تهاجمی می باشد.
کارآفرینی می تواند درشکوفایی و توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه نقش بسیارمهمی ایفا می کند.
لازمه گریز از پیامـدهاي نـامطلوب گردشـگري ودسـتیابی بـه الگـوي بهینـه توسـعه گردشـگري، برنامه ریزي زمین و ارزیابی توان اکولوژیکی است. اکوتوریسم به طور عمده بر منابع وجاذبه هایی استوار است که محیط طبیعـی در اختیـار گردشـگر قـرار مـی دهـد کـه بهـره گیـري از آن هـم بـه امکانات و شرایط مناسب نیاز دارد و هم مستلزم حفاظت از منابع طبیعی میباشد، این امر از طریق ارزیابی توان و ظرفیت محیط زیست طبیعی براي جذب گردشگران قابـل تحقـق اسـت. همچنـین موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع پدیده هاي طبیعی باعث شده که ایـران بـه عنـوان پنجمـین کشـور داراي تنوع طبیعی جهان شناخته شود، اما برنامهریزي براي استفاده از این شرایط هنـوز در ابتـداي راه است و کار مهـم و اساسـی بـراي بهـره بـرداري از جاذبـه هـاي طبیعـی صـورت نگرفتـه اسـت. همچنین وضعیت اکوتوریسم کشور با مشکلات اجتماعی، اقتصـادي و زیسـت محیطـی فراوانـی همراه است که براي برنامه ریزي در زمینه رفع آن ابتدا باید این چالش ها را شناسایی کنیم و بـا در نظر گرفتن فرصت هایی که در این زمینه داریم از وقوع مشکلات در آینده جلوگیري کنیم.
واژه اکوتوریســم پدیــده اي نســبتاً تــازه در صــنعت گردشـــــگري اســــــت کـــــه تنهــــــا بخشـــــی از کــــــل ایـــــن صــــــنعت را تشــــــکیل می دهد. بخش بسیار مهمی از فعالیت هاي جهـانگردي در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفتـه اسـت. ایـن در حـالی است که به طور کلی وضعیت جغرافیایی کشور ما و گوناگونی مناطق مختلف آن از نظر شـرایط طبیعی خود در مجموعه جاذبه اي قابل توجه به حساب می آید. کشور ما با برخورداري از انواع مختلف جاذبه هاي گردشگري، تا کنون نتوانسته از این مزیـت بـه خوبی استفاده کند. با وجودي که منابع طبیعی کشور میتواند یکی از جاذبه هـاي ارزشـمند بـراي جذب گردشگران داخلی و خارجی به شمار آید، اما برنامه ریزي براي استفاده از این شرایط هنوز در ابتداي راه است و کار مهم و اساسی براي بهره بـرداري از جاذبـه هـاي طبیعـی صـورت نگرفتـه است. اکوتوریسم نه یـک ترفنـد و یـا تبلیـغ بازاریـابی، بلکـه ابـزاري جهـت دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار است.
كارآفريني به عنوان موتور توسعه ي اقتصادي، مي تواند يكي از راهبردهاي اصلي حلِّ مشكلات روستايي، متنوع سازي اقتصاد و استفاده ي بهينه از منابع روستاهاي كشور باشد. گردشگري يكي از بزر گترين و سريع ترين صنايع در حال رشد است، درنتيجه تقاضاهاي جديد گردشگران و نياز به تنوع محصولات و مقصدهاي گردشگري، زمينه اي براي توسعه ي كسب و كارها ، به ويژه كسب وكارهاي كوچك و متوسط و توسعه ي كارآفريني فراهم مي آورد. کارآفرینی با رشد گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگری وابسته است. فعالیت های گردشگری اصولا از نوع بنگاه های اقتصادی کوچک است.