تیم سازی و سرمایه انسانی

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

همزمان با پيشرفته فناوری و پيچيده شدن فعاليت های سازمانی، به جرات می توان ادعا کرد کـه دوران کار فردی به سر آمده است. مدیریت قبل از آنکه مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر تيم های کاری(Team work) است. تأکيد بر تيم سازی، طراحی کار در سازمان ها را متحول ساخته است؛ آنها به جای تأکيد بر کار فردی به کار تيمی در موقعيت های پيچيده روی آورده انـد. یـافتن راه حل های خالق و جدید برای مسائل پيچيـده ، هـر روز دشـوارتر مـی شـود و افـراد و بخـش هـای سازمانها، دیگر به تنهایی قادر به حل مشکلات فـرارو نيستند. ضـرورت تشـکيل تيم ها در سازمان ها، اهميت مطالعه بر مقولۀ کار تيمی را آشـکار مـی سـازد. این سازمان ها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند مؤثرتر و با بهـره وری بهتـر بـه رقابـت بپردازند، به سوی کار تيمی کارکردن نيز روی آورده اند تا از استعداد و توانایی کارکنان به نحـو بهتـر ی بهره ببرند. از آنجا که تغييرات محيط سازمانی فراوان است، سازمان ها از جمله دانشگاه ها در سراسر جهان به برنامه ریزی مجدد کـار بـه صـورت تيمـی روی آورده انـد تـا بتواننـد فعـال تـر، سـریع تـر و انعطاف پذیرتر باشند و به تطبيیق دیدگاه های غيـر منتظـره بپردازنـد یک تیم به تعدادی از افراد گفته می‌شود که مهارت های آنها مکمل یکدیگر بوده و مقاصد، اهداف و رویکردی مشترک‌ دارند. تیم سازی و کارتیمی یکی از اقداماتی می باشد که امروزه در سازمان های موفق مورد استفاده قرار می گیرد چراکه تشکیل تیم و مشارکت کارکنان موجب بهبود عملیات و فرآیند تصمیم گیری می شود

امروزه یکی از مهمترین ویژ گی های سازمان های موفق، گرایش به فعاليت های تيمی و احيـای روحيـه مشارکت و همکاری سازنده است. تيم سـازی و کـار تيمـی در سازمان بـه ترسيم شفاف چشم انداز و اهداف مشترک کمک مـی کنـد و بـا ایجـاد روحيـ ۀ اعتمـاد ميـان منـابع انسانی، حس تعهد و مسئوليت پذیریشان را بر می انگيزد. همچنين از طریق تـيم سـازی توزیـع بـار کاری، افزایش انعطاف پـذیری نيـروی کـار، تسـهيل و یکپارچـه سـازی راهبـردهـای منـابع انسـانی سازمان، تقویت و توانمندسازی نيروی انسانی و فراهم سازی زمينه های مشارکت و مساعدت فکری و ذهنی نيروی کار، امکانپذیرتر می شود. سازمان با تأکيد بر تيم سازی و کار تيمی نه تنها می توانـد زمينــۀ ایجــاد و بهــره بــرداری از مهــارت هــای چندگانــه و اشــاعه روحيــۀ تعــاون، همکــاری و مسئوليت پذیری را فراهم نماید، بلکه افرادی را می پروراند که به صورت مستمر در پی مشـارکت در تصميم گيری، حل مسئله و به کارگيـری دانـش و مهـارت هـای کسـب شـده هسـتند. این در حالی است که امروزه یافتن محيط هاى کاری که نمونه موفقى از یـک کـار تيمـی خوب باشد، چندان آسان نيست. در چنين فضایی فراهم سـاختن بسـتر مناسبی برای آموزش و تمرین کار تيمی، تيم سازی، حل مسئله و روابط بين فـردی امـری ضـروری است.در واقع تيم ، مجموعه ای از افراد است که برای رسيدن به اهداف مشترک با هم کـار مـی کنند. کار تيمی افراد یک تيم را به شکلی می پروراند که افراد به اهداف بالاتر از منافع شخصی خـود در تيم توجه می نمایند.
ویژگی های اصلی اعضـای تـيم نيـز عبارتنـد از:
اهـداف مشـترک، همکـاری، پذیرش تفاوت ها، پذیرش یکدیگر و داشتن اتحاد.
تيم ها حداقل به دو دليـل حـائز اهميـت هسـتند:
-اول این کـه نتيجه کاری که با تعداد مشخصی از افراد و به صورت برنامه ریزی شده در قالب تيمی انجام می شـود از کاری که با همان تعداد افراد به صورت انفرادی انجام می شود، بهتر خواهد بود. وقتی که تـيم در جهت انجام دادن کاری تلاش می کند، تشریک مساعی ميـان اعضـای خـود را افـزایش مـی دهـد و افراد از تجربيات یکدیگر در جهت انجام بهتر کار استفاده می کنند. در شرای ایده آل، اعضای تيم برای دستيابی به اطلاعات بيشتر و حل مشکلات به یکدیگر کمک می کنند.
- دوم اینکه کـار تيمـی وسيله مؤثری برای ایجاد رضایت خاطر کارکنان جهت رفع نيازهای داخلی و ارتباطات است. کـار تيمی باعث رضایت خاطر فردی اعضا از طریـق ارتبـاط آن هـا بـا حـل مشـکل مـی شـود و احسـاس وابستگی آنها به سازمان و اهداف آن را افزایش می دهد. این احساس وابستگی باعث تـالش بيشـتر کارکنان می شود و پيشبرد اهداف را به دنبال دارد. ارتباط کارکنان با کـار تيمـی و وابسـتگی آنهـا محرکی قوی برای کارکنان به شمار می آید.
بـزرگ تـرین ارزش تـيم هـا در هماهنگی و هم افزایی فعاليت های مربوط به تخصص ها و مهارت های مختلف است. کار تيمی بـين کارکنان با مهارت ها و وظایف متفاوت، آنها را ترغيب می کند تا به راه حل هـای اثربخشـی دسـت یابند که پاسخگوی مشکلات همه گروه ها باشد، نه راه حل توافقی که رضایت کامل هيچکدام را با خود ندارد. تيم های موفق، همچنين باعث ایجاد یگانگی هدف می شوند. تصـميمات ، هنگـامی اثربخش می شوند که افرادی کـه لازم اسـت آن هـا را اجـرا نماینـد، خواهـان نتيجـه بخـش بـودن آن تصميمات باشند.
کار تيمی نيز بدین معنی است که افراد کـار را بـا یکـدیگر انجـام مـی دهنـد تـا بيشـتر از آنچـه به طور فردی به انجام می رسانند، اجرا کنند. به علاوه این کار بيشتر می تواند مهیج، رضایت بخش و لذت بخش باشد. شاید ساده ترین تشابه و قياس با تيم فوتبـال باشـد. از آنجا کـه مدیران در پی هم افزایی مثبت هستند و می خواهند عملکرد سازمان بهبود یابد به سمت ، کـار تيمـی روی آوردند. سازمان ها باید از فعاليـت هـا و کـار تيمـی کارکنانشـا ن بيشـتر حمایـت کننـد. هر چـه همکاری بيشتری ميان کارکنان باشد، رسيدن به اهداف، توسعه سـازمانی و مزایـای رقـابتی زودتـر است. به همين دليل مدیران، کار تيمی را به عنوان ارزش مرکزی سازمانهای شان در نظر مـی گيرنـد. کار تيمی پدیده ای پویـا اسـت. بـااین وجـود سـازمان هـا هنـوز مشـکالت سـاختاری و توسـعه ای و مدیریتی در تشکيل تيم های کاری دارند.

• تیم سازی

تيم سازی فرایندی است که به توسعه تيمـی و اسـتقرار کـار تيمـی اشـاره دارد.
اجـزای فراینـد تيم سازی عبارتند از: شفافيت نقش، تنظيم اهداف، حل مسئله بین فـردی.
زمانی که اجزای تـيم سـازی مـورد بررسـی قـرار مـی گيرنـد ، مشـخص می شود که تأکيد بـر شـفافيت نقـش، بيشـترین تأثير بـر افـزایش کـارایی دارد، امـا اجـزای دیگـر تيم سازی مانند تنظيم اهداف، حل مسئله و روابـط بـين فـردی تـأثير کمتـری در افـزایش و کـاهش کارایی دارند. علاوه بر این تبدیل گـروه هـای کـاری بـه تيم یا به عبارتی همان تيم سازی، مدیران را قادر می سـازد تـا توجـه اعضـای تـيم را بـر هـدف هـای مشترک متمرکز ساخته، به آنان کمک کنند تا دربارۀ چگونگی کسب آن به توافق برسند.
بنابراین تيم سازی، مجموعه فعاليت هایی هدفمند برای توانمندسازی گروهی از افراد است، بـه طـوری کـه باعث ایجاد یک واحد کاری توانمند با کارایی بالا و توسعه کار تيمی اثربخش در سازمان می شود.
همچنين هدف از تيم سـازی، ایجـاد تيمـی قابـل اعتمـاد و منسـجم اسـت کـه اعضای آن حامی یکـدیگر بـوده، انتظـارات زیـادی بـرای انجـام کـار داشـته و درعـين حـال بـرای تفاوت های فردی از منظر ارزش ها، سبک رفتاری و مهارت ها احترام قائل باشند.
تـيم سـازی موفق باید استعداد فردی و قوت های منحصربه فرد اعضا را پرورش دهد، به جای آنکـه بخواهـد تطـابق و هم شکلی را برای غلبه بر تفاوت های فردی به وجود آورد.
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.