اکتساب فناوری

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

اکتساب فناوری


فناوری عموماً ترکیبی است از سخت افزار، از قبیل کامپیوتر و ماشین آلات و غیره و نرم افزار، مانند روش ها و تکنیک ها. فناوری قابلیت ترکیب عوامل اصلی تولید ایجاد محصول و بطور کلی مجموعه ای از ابزارهای فیزیکی و توانایی های فکری و مهارتی انسانی می باشد که نمود عینی ان ایجاد محصول یا ارائه خدمات است.
انتقال فناوری وارد نمودن عوامل فناورانه خاص از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است تا این کشورها را قادر به تهیه و بکارگیری ابزارهای تولید جدید و توسعه ابزارهای موجود سازد.
توسعه هر فناوری نیازمند انتخاب روش اکتساب مناسب با آن فناوری و سازمان مورد نظر می باشد. اکتساب فناوری به معنی تعریف و تعیین چگونگی دستیابی به فناوری های منتخب از راه های توسعه داخلی همکاری با شرکت ها و نهادها و یا خرید فناوری می باشد.
یکی از مقولاتی که طی سالیان اخیر ذهن پژوهشگران علم مدیریت، بالاخص حوزه مدیریت فناوری را بخود مشغول ساخته، رویکرد دارائی‌ محور و به‌تبع آن راهبرد سرمایه‌های فکری در اتخاذ فناوری می‌باشد.
انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژی ، یکی از مهم ترین تصمیمات یک شرکت در راستای استراتژی تکنولوژی آن شرکت است. اگر چه مدل های فراوانی در ادبیات موضوع مدیریت تکنولوژی به گزینش روش مناسب اکتساب تکنولوژی پرداخته اند اما هنوز فقدان یک روش کمی و سیستماتیک که بتواند همه معیارهای اساسی موثر بر انتخاب را در نظر گرفته و در نهایت هم سبک و هم روش اکتساب را معرفی کند، به وضوح مشاهده می شود.
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.